PRIVCACYBELEID van de Stichting vrienden van de molen 'AGNETA'

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting vrienden van de molen 'AGNETA' (hierna: "de Stichting") verwerkt van donateurs, vrijwilligers of andere geïnteresseerden. Indien U donateur of vrijwilliger wordt van de Stichting of om een andere reden persoonsgegevens aan de Stichting verstrekt, geef U uitdrukkelijk toestemming om Uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Stichting vrienden van de molen 'AGNETA'
p/a Barchemseweg 31
7261 DB Ruurlo
0573 - 452279
KvK nummer 09128214
info@vriendenvanagneta.nl

De penningmeester (donateurbeheer) is bereikbaar via penningmeester@vriendenvanagneta.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Stichting en voor welk doel

2.1 In het kader van Uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Initialen of voornaam, achternaam, geslacht.
b) adresgegevens (eventueel postadres).
c) bankrekeningnummer.
d) Uw jaarlijkse donateursbijdrage.
e) de door U ingevulde toestemming voor het automatisch incasso (SEPA formulier).
f) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) alleen indien door U kenbaar gemaakt aan de Stichting.

2.1.1 de Stichting verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) naam, adres en/of emailadres voor de verstrekking van door U aangevraagde informatie of het afhandelen van de van U verkregen informatie,
c) de naam, adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de Stichting,
d) naam, donateursbijdrage en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het afwikkelen van het automatisch incasso van Uw jaarlijkse donateursbijdrage.
E-mail berichtgeving (opt-out): De Stichting gebruikt mogelijk Uw naam en e-mailadres voor het versturen van e-mails met uitnodigingen en informatie over activiteiten van de Stichting. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.2. In het kader van Uw vrijwilligerswerk bij de Stichting worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Initialen of voornaam, achternaam.
b) adresgegevens (eventueel postadres).
c) bankrekeningnummer.
d) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) alleen indien door U kenbaar gemaakt aan de Stichting.

2.2.1 de Stichting verwerkt de in 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) e-mailadres, telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over alle aspecten van het vrijwilligerswerk (o.a. roosters, notulen, informatie verstrekking, ……)
b) naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het afwikkelen van eventuele declaraties en vergoedingen.

2.3 De website maakt gebruik van Google Analytics om de bezoekersstromen in kaart te brengen. De volgende maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de eisen van de AVG:
1. Er is een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google.
2. Google verwerkt niet het volledige IP-adres. In Google Analytics wordt het laatste gedeelte van het IP-adres van websitebezoekers verwijderd.
3. Het delen van gegevens met Google is uitgezet.
4. Het delen van gegevens met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet.
5. De functie voor user ID is uitgeschakeld. Hierdoor kan surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies niet meer gekoppeld worden.

3. Bewaartermijnen

De Stichting verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het donateurschap/vrijwilligerswerk en tot maximaal twee jaar na afloop van het donateurschap/vrijwilligerswerk. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Stichting GEEN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.
4.3 de Stichting verstrekt GEEN gegevens aan derden.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting plaats foto's van de vrijwilligers met vermelding van naam en start-jaar bij de ingang van de molen, waardoor de vrijwilligersgroep voor bezoekers herkenbaar is. Indien daar bezwaar tegen is moet dat aan de voorzitter van de Stichting kenbaar gemaakt worden. Vrijwilligers van de Stichting maken regelmatig foto's van de activiteiten, waarop ook bezoekers en/of vrijwilligers herkenbaar zijn. Deze worden gebruikt voor de website van de Stichting, op social media (o.a. Facebook), maar kunnen ook gebruikt worden in publicaties in dagbladen en tijdschriften.
Onze Stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vriendenvanagneta.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 U kunt bij de Stichting verzoek indienen om Uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting vrienden van de molen 'Agneta' wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
6.2 Indien U bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van Uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt U eveneens contact opnemen met de Stichting.
6.3 Indien U klachten heeft over de wijze waarop de Stichting Uw persoonsgegevens verwerkt of Uw verzoeken behandelt, kunt U contact opnemen met de Stichting.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de Stichting
info@vriendenvanagneta.nl

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren U om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

(C)2003-2024 Stichting Vrienden van de Molen 'AGNETA' - DJW Lobeek